Header – D Header – D

Algemene toelichting op de kosten

Dagopvang: 0 t/m 3 jaar

De tarieven die op de website genoemd worden, worden berekend over het aantal weken dat je opvang afneemt en in 12 maandelijkse termijnen in rekening gebracht. Een uitzondering hierop is de opvangmogelijkheid ‘Past bij jou – 40 weken’. De tarieven worden voor bestaande klanten berekend over het aantal weken dat je opvang afneemt en in 10 maandelijkse termijnen in rekening gebracht. Bij ouders en/of verzorgers die niet in aanmerking komen voor toeslag, wordt het aantal weken dat zij afnemen ook in 10 maandelijkse termijnen in rekening gebracht. In de maanden juni en juli wordt dan niet geïncasseerd.

Voor nieuwe klanten geldt dit niet; zij ontvangen iedere maand een factuur.

Buitenschoolse opvang: 4 t/m 12 jaar

Voor BSO gelden er voor (taxi)vervoer andere voorwaarden.

Bekijk ons reglement kinderopvangvoorzieningen

Buitenschoolse opvang: flexibele vakantieuren

Vakantieuren worden, afhankelijk van het aantal dat je afneemt, aangeboden tegen hetzelfde tarief als de uren tijdens de schoolweken. De jaarlijkse kosten van deze flexibele vakantieuren worden verwerkt in je maandelijkse factuur. Start de opvang gedurende het jaar dan worden de vakantieuren naar rato aangeboden. De minimale afname van 120, 130  of 140 flexibele vakantieuren (afhankelijk van de dienst) wordt omgerekend naar het aantal maanden dat nog rest tot het einde van het kalenderjaar. Restitutie van niet gebruikte, maar wel reeds betaalde vakantieuren vindt niet plaats.

Flexibele vakantieuren kunnen, behalve tijdens schoolvakanties, ook gebruikt worden tijdens de schoolweken. Bijvoorbeeld tijdens studiedagen en sluiting van de school. Of als je kind incidenteel extra bij de BSO komt spelen.

Wil je opvang in de schoolvakanties? Meld je kind altijd aan voor de VakantiemiX via het ouderportaal.

Sluitingsdagen

Kibeo heeft de mogelijkheid maximaal twee door de organisatie (nader) te bepalen dagen te sluiten. In samenspraak met de Cliëntenraad zijn dit allebei dagen die een feestdag verbinden met het weekend.
Voor 2022 is dit vrijdag 27 mei, de dag na Hemelvaartsdag. In 2022 is er één extra sluitingsdag, in plaats van twee sluitingsdagen zoals in de voorgaande jaren.

Op deze dag zijn alle vestigingen van Kibeo en Wiedewei en het Centraal Kantoor van Kibeo gesloten.

Kinderopvangtoeslag

Ben je beiden werkzaam en/of schoolgaand dan heb je recht op kinderopvangtoeslag. Dit is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Vraag de toeslag direct aan via toeslagen.nl zodra je je overeenkomst voor kinderopvang hebt ontvangen of ten minste binnen 3 maanden nadat je gestart bent met het afnemen van opvang. Zo loop je zeker geen toeslag mis en voorkom je dat je onnodig kosten zelf voorschiet.